Email:
Heslo:
 

Pokud se chcete stát členem Sdružení absolventů FBMI, pokračujte prosím k registračnímu formuláři

Stanovy Sdružení absolventů FBMI

Preambule

Posláním Sdružení absolventů FBMI je sdružovat bývalé studenty Fakulty biomedicínského inženýrství, udržovat kontakt mezi bývalými studenty, společně se setkávat, informovat se o aktivitách fakulty, organizovat setkání, podílet se na společných akcích s fakultou apod.

Článek 1: Základní ustanovení

Sdružení absolventů FBMI je občanské sdružení, založené na základě zákona č. 83/1990 Sb o sdružování občanů. Název sdružení: Sdružení absolventů FBMI (dále jen sdružení) Sídlem sdružení je Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno.

Článek 2: Cíl činnosti sdružení

Cílem Sdružení absolventů FBMI je

 1. sdružit na bázi dobrovolnosti absolventy Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT (dále fakulta), kteří mají zájem být v úzkém kontaktu s fakultou,
 2. posílit sounáležitost absolventů fakulty a jejich vztah k fakultě,
 3. organizovat společná setkání absolventů i absolventů se studenty a členy fakulty,
 4. podporovat a umožňovat výměnu informací mezi sdružením a fakultou,
 5. informovat své členy o aktivitách fakulty, jako jsou např. konference, semináře, kursy, výstavy, setkání a jiné odborné a kulturní akce,
 6. spolupracovat s fakultou při výměně informací, zajišťování stáží, exkurzí, školení a při dalších formách získávání poznatků,
 7. poskytovat svým členům dohodnuté služby a výhody,
 8. k plnění své činnosti může sdružení stanovit a vybírat příspěvky od svých členů, přijímat dary a zřizovat účelové fondy.

Článek 3: Členství ve sdružení

 1. Členem sdružení se může stát každá fyzická osoba, která o to požádá a souhlasí se stanovami sdružení.
 2. O přijetí za člena rozhoduje předsednictvo. Proti jeho rozhodnutí se lze odvolat k valné hromadě spolku.
 3. Členství vzniká dnem registrace přihlášky tajemníkem spolku.
 4. Členství ve sdružení zaniká
  1. úmrtím člena,
  2. oznámením člena o ukončení jeho členství.
  3. rozhodnutím předsednictva o zániku členství při podstatném porušování členských povinností a závazků. O tomto svém rozhodnutí musí informovat nejbližší valnou hromadu. Vyloučený člen se může proti rozhodnutí předsednictva odvolat k valné hromadě.
 5. Práva členů jsou
  1. účastnit se zasedání valné hromady sdružení,
  2. být voleni do orgánů sdružení,
  3. podávat ústní a písemné návrhy,
  4. účastnit se akcí sdružení.
 6. Povinností člena je
  1. dbát o dobré jméno fakulty a sdružení,
  2. podle svých možností podporovat aktivity sdružení a
  3. přispívat finančními příspěvky, pokud byly stanoveny.

Článek 4: Orgány sdružení

 1. Orgány sdružení jsou
  1. valná hromada,
  2. předsednictvo,
  3. předseda,
 2. Vrcholným orgánem sdružení je valná hromada, složená ze všech členů sdružení.

Článek 5: Valná hromada

 1. Valná hromada zejména
  1. volí předsednictvo,
  2. navrhuje změny a schvaluje stanovy,
  3. odvolává členy předsednictva,
  4. schvaluje rozpočet,
  5. schvaluje výhled další činnosti,
  6. schvaluje zprávu předsednictva o činnosti a hospodaření,
  7. rozhoduje o zrušení sdružení a jmenuje likvidátora,
  8. schvaluje jednací řád sdružení,
  9. schvaluje výši příspěvků členů na návrh předsednictva.
 2. Řádně svolaná valná hromada je usnášení schopná při minimálním počtu 5 členů.
 3. Pro přijetí rozhodnutí valné hromady platí zásada nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů.
 4. Valná hromada i předsednictvo mohou na základě potřeb a požadavků členů vytvářet odborné pracovní skupiny nebo komise.
 5. Valná hromada se schází zpravidla jednou ročně. Svolává ji předsednictvo alespoň 30 dnů před jejím konání pozvánkou, která musí obsahovat návrh programu.
 6. Podrobnosti o způsobu jednání valné hromady, předsednictva a dalších orgánů upravuje jednací řád, který zpracovává předsednictvo a schvaluje valná hromada.

Článek 6: Předsednictvo

 1. V době mezi zasedáními valné hromady řídí práci sdružení předsednictvo.
 2. Členové předsednictva jsou voleni valnou hromadou na 3 roky, nestanoví-li valná hromada jinak. Předsednictvo má nejméně 3 členy.
 3. Předsednictvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
 4. Členové předsednictva a předseda jsou za svou činnost odpovědni valné hromadě.
 5. Předsednictvo zejména
  1. připravuje činnost spolku,
  2. rozhoduje o použití majetku spolku, kromě případů vyhražených valné hromadě a předkládá rozpočet,
  3. předkládá valné hromadě zprávu o činnosti,
  4. svolává valnou hromadu,
  5. navrhuje změny stanov a jednacího řádu,
  6. navrhuje kandidátku předsednictva,
  7. rozhoduje o vyloučení člena sdružení,
  8. rozhoduje o přijetí nový členů,
  9. volí předsedu.
 6. Právo jednat jménem sdružení mají předseda, místopředseda, tajemník. 7. K podpisu smluv a jiných právních úkonů, pro které je předepsána písemná forma, je třeba podpisu dvou oprávněných osob.
 7. Tajemník sdružení řídí administrativní agendu sdružení.

Článek 7: Předseda

 1. Předseda naplňuje rozhodnutí představenstva a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení.
 2. Vybírá ze členů představenstva místopředsedu a tajemníka.
 3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí představenstva, vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení.

Článek 8: Zásady hospodaření

 1. Sdružení hospodaří se svým majetkem a se svěřeným majetkem podle právních předpisů a podle rozpočtu a pravidel schválených valnou hromadou.
 2. Sdružení může nabývat movitý i nemovitý majetek a zřizovat účelové fondy.
 3. Zdrojem majetku jsou zejména
  1. dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
  2. dotace a granty,
  3. výnosy majetku,
  4. členské příspěvky, pokud byly stanoveny.
 4. V případě zániku sdružení se provede likvidace dle hospodářského zákoníku.

Článek 9: Závěrečná ustanovení

1. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem registrace spolku u příslušného státního orgánu.

V Kladně 21. 5. 2009

Přípravný výbor:

Doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.
Doc. Marcel Jiřina, Ph.D.
Bc. Kateřina Kánská